Żdajemë na hòrrór (Pomerania Nr 12/2023)

„To może się udać” – i ùdało sã! Film Słôwka Pòdwòjsczégò z Rédë ò taczim prawie titlu béł prezentowóny na latosym Gdińsczim Filmòwim Festiwalu. To pòmògło w jegò promòcji ë dokôzcë dało leżnosc pòznac nowëch lëdzy ze swiata filmù. Przed nim terô robòta midzë jinyma nad kaszëbsczim hòrrora. 

Film Słôwka Pòdwòjsczégò to dokùment, chtëren òpòwiôdô historiã Michała z Gdini. Człowieka, jaczi chce żëc z projektowaniégò ë szëcégò farwnëch, afrikańsczich ruchnów. Zakòchôł sã w Tanzanii, nalazłi tam przez przëtrôfk sztof z mòdłã przëbôcziwającym herb jegò gardu dôł zôczątk pierszim òbleczenióm. Naprocëm temù stôwô równak to, co Michôł tak baro pòkòchôł – tanzańsczé „pole, pole”, co òznôczô tameczną filozofiã żëcégò. 

Partnerã strategicznym filmù je miasto Gdiniô. Wôrt nalezc jegò zôpòwiesc w internece ë sprawdzëc, gdze mòżna gò òbezdrzec. Wicy ò ùdzélu w festiwalu ë planach na przińdnotã rzekł nama aùtór filmù. 

 

Jak të òdebrôł ùdzél w gdińsczim festiwalu? 

Słôwk Pòdwòjsczi: Festiwal w Gdini to pò prôwdze swiãto pòlsczi kinematografii, dlôte ùczãstnictwò w nim jakno ùtwórca to òsoblëwé przeżëcé. To leżnosc do pòtkaniô sã z jinyma dokôzcama, zarzeszenié nowëch kòntaktów i, co nôwôżniészé, òbezdrzenié nôczekawszich pòlsczich filmów. 

 

Jaczi béł òdbiór twòjégò filmù? 

Film òstôł przëjãti baro bëlno, ò czim mòże swiadczëc fakt, że bilietë na pòkôzk rozeszłë sã na długò przed seansã. Pò filmie bëła baro czekawô kôrbiónka z gòscama. To prawie taczé pòtkania ùtwórcë z òbzérnikama są nôwôżniészim partã filmòwëch festiwalów, dôwają nama gwësnotã, że wôrt je rëchtowac filmë. 

 

W czim mòże cë pòmòc ùdzél w festiwalu? 

Tak pò prôwdze jô pò festiwalù chcôł jednégò. Żebë pòmógł w òrganizacji jak nôwikszi lëczbë pòkôzków. I to sã ùdało. Pierszé seanse są prawie òrganizowóné. Móm nôdzejã, że jak nôwicy lëdzy mdze miało mòżlëwòtã òbezdrzec nen film na kinowi salë. Òkróm tegò żdajemë jesz na decyzjã czile òrganizatorów festiwali w Pòlsce i na swiece. 

 

Nad czim robisz terô? 

Robiã nad krótkòmetrażowim filmã ò czilenôscelatny ekòlogiczny aktiwistce. To historiô, chtërnã jô rozwijôł w Szkòle Wajdë. Òb czas ùczbë ùdało sã zrealizowac próbną scenã, w jaczi zagrelë Pòla Król i Pioter Głowacczi, a na dodôwk dobëc pitching (prezentacjô filmòwégò projektu) na festiwalu „Młodzi i film” w Kòszalënie, chtërnégò nôdgrodą bëło dostanié sã do drëdżégò partu programù „30 minut” w Sztudiu Mùnka. Corôz wikszé są szanse na zrobienié tegò filmù. 

 

W twòjim ùtwórstwie pòjôwiô sã téż kaszëbizna. Wiém, że je ùdba na kaszëbsczi hòrrór… 

Jo, razã z Paùelã Pòdolsczim i Łukaszã Laskòwsczim mómë ùdbã, żebë filmama òpòwiedzec na atrakcyjny ôrt cos ò naszim regionie, kùlturze czë wierzeniach. „Przed świtem” to nowòczasnô reinterpretacjô tegò, co w naszim regionie nôbarżi fascynëjącé i krëjamné. Òsoblëwie kùltura kaszëbskô splotłô òstónie z pòpùlarnym filmòwim zortã, jaczim je hòrrór. Pisóné przez nas scenariusze òpòwiedzą historie dzejącé sã dzysdnia, jaczé mają zagwësnic òbzérnikóm wiele emòcjów, a przë leżnoscë przënãcëc do pòznaniô Kaszëb. Ùdba ùwidzała sã Kaszëbskò-Pòmòrsczémù Zrzeszeniu, chtërno òbjãło nasz projekt swòjim patronatã. Na napisanié scenariuszów skłôdających sã na nen kaszëbsczi triptik ùdało sã nama ùdostac sztipendium Marszôłka Pòmòrsczégò Wòjewództwa i ju zarô tekstë mdą fardich. A pózni, móm nôdzejã, że filmë. 

 

Gôdôł Mateùsz Bùllmann 

Òdj. ze zbiérów S. Pòdwòjsczégò