Nasza polonistka Prof. Irena Wesołek

pełna wersja artykułu, którego obszerne fragmenty ukazały się w "Pomeranii" nr 2/2015

Jak nieprzeciętną osobowością, wybitną polonistką jest pani prof. Irena Wesołek, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży – wiedzą to uczniowie, którym dane było mieć z Nią lekcje języka polskiego. Żadna lektura ani opowieść nie przekaże potomnym obrazu nauczyciela tak życzliwego i pełnego dobroci, jakim jest nasza polonistka. W życiu jest niepoprawną optymistką, bo duszę ma jak poeta, otwartą na uroki tego świata. Za wartość naczelną uważa życie godziwe i przyjaźń z całym otoczeniem, środowiskiem swoich kolegów nauczycieli i uczniów. Pani prof. jest niezwykle odporna na odruchy zawiści, szanując cudze poglądy, choć nie zawsze się z nimi zgadzając.

Czytaj więcej: Prof. Irena Wesołek

Pomorski Sejmik Krajoznawczy
„Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza"

            Uchwałą nr 514/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza. Na zakończenie całorocznych działań władz samorządowych, instytucji i towarzystw oraz organizacji pozarządowych zorganizowany został w dniach 14 – 15 grudnia 2013 r. Pomorski Sejmik Krajoznawczy z cyklu Mijające krajobrazy Polski pod tytułem „Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza”. Organizatorami sejmiku były 4 ogólnopolskie towarzystwa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Ochrony Przyrody i Polskie Towarzystwo Limnologiczne. Bezpośrednim inicjatorem i organizatorem sejmiku było Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK, reprezentowane przez Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa i Pomorską Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku. Sejmik zorganizowany został z udziałem Katedry Limnologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Honorowymi patronami sejmiku byli: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, prof. dr hab. JM Bernard Lammek, Rektor UG i Roman Bargieł, prezes Zarządu Głównego PTTK. Komitetem Organizacyjnym kierowali: Ryszard Józef Wrzosek - przewodniczący, Jacek Barańczuk - wiceprzewodniczący i Alicja Wrzosek - sekretarz Komitetu. Kierownictwo naukowe sprawowała prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, kierownik Katedry Limnologii Instytutu Geografii UG.

            W pierwszym dniu sejmiku, 14 grudnia 2013 r., odbyła się sesja naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, a w drugim dniu, 15 grudnia 2013 r., zorganizowano wycieczkę na Pojezierze Kaszubskie. W sesji naukowej wzięło udział ponad 100 uczestników, reprezentujących UG, władze samorządowe i członkowie 4 towarzystw, które zorganizowały sejmik. Przed oficjalnym powitaniem uczestników sesji zabrał głos R. J. Wrzosek. Wprowadzenie przewodniczącego to krótka historia dot. Organizatorów i organizacji sejmików krajoznawczych.

W dobie aktywności społeczeństwa działa w naszym województwie ponad tysiąc różnych organizacji pozarządowych. Organizatorzy sejmiku to Ogólnopolskie Towarzystwa z długimi rodowodami. Najstarsze z nich to Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Korzeniami sięga 1873 r., kiedy powołano Towarzystwo Tatrzańskie, później jako Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a w 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Polska była wówczas pod zaborami. Oba towarzystwa połączyły się w 1950 r. jako PTTK. W tym roku PTTK obchodzi 140 rocznicę powstania PTT. Polskie Towarzystwo Geograficzne powołano tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości - w 1918, a więc 95 lat temu. Natomiast Liga Ochrony Przyrody powstała w 1928 r., czyli 85 lat temu. Najmłodsze z Towarzystw - Polskie Towarzystwo Limnologiczne, powołano dopiero w 2001 r. w Toruniu. Jednym z celów sejmiku była integracja członów 4 Towarzystw, a także współpraca naukowców, krajoznawców i przyrodników oraz turystów, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Od ponad 50 lat notujemy bliską współpracę między Polskim Towarzystwem Geograficznym a PTTK i później LOP, obecnie z Polskim Towarzystwem Limnologicznym. Wielu z uczestników sejmiku jest lub było jednocześnie członkami w kilku wymienionych Towarzystwach. Integracja Towarzystw to także wspólne działanie, głównie w zakresie edukacji krajoznawczej, przyrodniczej i ekologicznej, która zapisana jest w statutach w.w. Towarzystw.

R. J. Wrzosek podziękował patronom honorowym m.in. za wsparcie i pomoc w organizacji sejmików. Po raz trzeci spotkano się w tej auli UG i po raz trzeci JM Rektor UG prof. dr hab. Bernard Lammek, Marszałek Województwa Mieczysław Struk i Prezes ZG PTTK, obecnie Roman Bargieł udzielili nam swego wsparcia.

Uczestników obecnej sesji naukowej „Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza” powitali wspólnie prof. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska i Ryszard Józef Wrzosek. Pani profesor powitała oficjalnych gości z UG i władz samorządowych, m.in. prof. UG dr hab. Waldemara Surosza, Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii UG i Panią Marzenę Sobczak, Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych gości. Natomiast przewodniczący sejmiku powitał uczestników z 4 towarzystw, organizatorów sejmiku, m.in. Jerzego Krefta - Prezesa Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku, Lecha Zalewskiego – Prezesa Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, Edwina Kozłowskiego, Honorowego Członka PTTK oraz innych przewodników turystycznych i instruktorów krajoznawstwa. Oficjalnego otwarcia sesji naukowej dokonał prof. Waldemar Surosz, życząc owocnych obrad. Podziękował on organizatorom sejmiku za przygotowanie bardzo interesującej sesji naukowej o jeziorach Pomorza.

Przed rozpoczęciem sesji odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami honorowymi działaczy społecznych, głównie LOP. Na wniosek LOP odznaczenia „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymali:

- Izabela Niezgoda, nauczycielka V LO w Gdyni,

- Ryszard J. Wrzosek, geograf i geolog, działacz społeczny z Gdyni.

Odznaki wręczyła Pani Marzena Sobczak w towarzystwie Jerzego Krefft.

Złote Odznaki Honorowe LOP „Zasłużony dla Ochrony Przyrody” otrzymały nauczycielki z Gdyni, Grażyna Grabecka i Elżbieta Skowrońska.

Następnie rozpoczęły się obrady, które poprowadziła prof. E. Bajkiewicz-Grabowska wspólnie z R. J. Wrzoskiem. W pierwszej części sesji referaty przedstawili:

- Jeziora jako archiwa zmian środowiska – DAWID WEISBRODT

- Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior –MAGDALENA BOROWIAK

- Jeziora kartuskie: przykład degradacji środowiska wodnego i rezerwuar

 zanieczyszczeń (z filmem) – WOJCIECH TYLMAN

- Stan ekologiczny jezior województwa pomorskiego - ELŻBIETA BAJKIEWICZ-

 GRABOWSKA

Na zakończenie pierwszej części sesji przedstawiono film pt. „W toni Raduńskiego”

w reżyserii Katarzyny Sędek i produkcji Andrzeja Mielczarka. Następnie nastąpiła przerwa na kawę i herbatę oraz zwiedzenie wystawy fotograficznej , towarzyszącej sejmikowi.

W czasie przerwy uczestnicy narady obejrzeli wystawę fotograficzną, jaka była pokłosiem Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Jeziora w krajobrazie Pomorza”. Konkurs zorganizowała Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku.

Po przerwie na kawę i herbatę odbyła się druga część sesji naukowej w której wystąpili referenci z następującymi prezentacjami:

- Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona jezior w parkach krajobrazowych województwa pomorskiego – MARCIN MILLER

- Jeziora i oczka w krajobrazie Nadleśnictwa Wejherowo -TOMASZ WICZANOWSKI

 - W krainie kaszubskich jezior – PAWEŁ RACZYŃSKI

- Podwodny świat kaszubskich jezior – JAROSŁAW SAMSEL

- Film pt. „Nie tylko Leniwe” w reżyserii Katarzyny Sędek

- Jeziora na znakowanych szlakach turystycznych Pomorza –

 RYSZARD JÓZEF WRZOSEK

- Jeziora w strefie Trójmiasta na trasie wędrówek pieszych - ALICJA WRZOSEK

- Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie –DARIUSZ BOROWIAK

Po referatach odbyła się ożywiona dyskusja, świadcząca o zainteresowaniach i odpowiedzialności wypowiadających się osób. Szczególną uwagę zwracano na zanieczyszczenia wód wielu jezior pomorskich i presji antropogenicznej. Przyjęto rezolucję dotyczącą poprawy obecnego stanu sanitarnego jezior, która przedstawiona zostanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

            W drugim dniu sejmiku odbyła się wycieczka autokarowa na Pojezierze Kaszubskie, poprowadzili Alicja i Ryszard Wrzoskowie. Wzięło w niej udział 46 uczestników, głównie z PTTK i LOP. Wycieczka była dedykowana zmarłemu w marcu 2012 r. profesorowi Jerzemu Szukalskiemu, Członkowi Honorowemu PTG i PTTK. Na pierwszym postoju w Chmielnie oprowadzał nas miejscowy przewodnik Stanisław Klimowicz, geograf i nauczyciel z Chmielna. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Ceramiki Necla, gdzie właściciel zaprezentował pokaz pracy na kole garncarskim a potem oprowadził po muzeum. Uczestnicy kupili na pamiątkę miejscowe wyroby ceramiczne i udaliśmy się do miejscowego kościoła parafialnego, a potem na cmentarz. Na grobie profesora Jerzego Szukalskiego i jego żony złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapalając znicze. oddaliśmy hołd ich pamięci, Potem drogą kaszubską, wybudowaną w latach 1965 -1967 głównie dla celów turystycznych, pojechaliśmy w kierunku Ostrzyc. Po drodze zatrzymaliśmy się na dwóch punktach widokowych: Złota Góra i Jastrzębia Góra. Miejscem docelowym wycieczki była Stacja Limnologiczna UG w Borucinie. Tutaj po spożyciu gorącego posiłku i wypiciu kawy zapoznaliśmy się z działalnością stacji limnologicznej. Dr Kamil Nowiński, adiunkt Katedry Limnologii UG zapoznał nas z pomiarami i badaniami jezior, a mgr Sławomir Skierka oprowadził po ogródku meteorologicznym stacji i objaśniał zasady pomiarów parametrów pogody. Do Gdańska wróciliśmy po 8 godzinach poznawania centralnej części Pojezierza Kaszubskiego.

            Materiały z odbytego sejmiku będą opublikowane przez Organizatorów i udostępnione szerokiej opinii zainteresowanych instytucji, towarzystw i osób, uczestniczących w sejmiku.

 

Ryszard Józef Wrzosek

Komitet Organizacyjny Sejmiku

Przewodniczący

Joomla Templates - by Joomlage.com