Malarstwo kaszubsko-cepeliowe?

Namysł krytyczny nad sztukami plastycznymi ujmującymi w swych mediach Pomorze i Kaszuby jest dzisiaj bardzo skromny. Poza zdawkowymi notatkami o plenerach, wystawach czy galeriach sztuki trudno odnaleźć większe omówienia czy charakterystyki dotyczące malarstwa, grafiki czy rzeźby, które by były opublikowane w regionalnych czasopismach lub lokalnych wydaniach ogólnopolskich gazet. Pojawiają się oczywiście takiej treści artykuły w fachowej lub akademickiej literaturze, lecz można odnieść wrażenie, że to głosy wysoko wyspecjalizowane, niedocierające do szerszego grona odbiorców. Tym bardziej ważny wydaje mi się namysł nad kondycją współczesnego malarstwa czy grafiki, które istnieją dzięki twórcom mieszkającym na Pomorzu lub mieszkającym poza nim, lecz wykorzystującym pomorskie tematy. Do takich rozważań skłania wydana w 2013 roku przez Gminę Wejherowo i Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo im. A. Labudy w Bolszewie książka Janiny Borchmann pt. Inspiracje malarskie literaturą kaszubską.

Czytaj więcej: Malarstwo kaszubsko-cepeliowe?

Wspomnienie o Profesorze Jerzym Trederze

 

„(...) Profesor Jerzy Treder nie gustuje we wzniosłych słowach; pompatyczne, hiperboliczne wystąpienia są mu obce, ceni faktografię i beznamiętne relacje, właściwe stylowi naukowemu. Postawa taka mieści się zresztą w starożytnej gnomie: Jakie życie, taka mowa, a życie Jego wypełnione było nauką, zdobywaniem wiedzy, badaniami naukowymi, przekazywaniem wiedzy, zaangażowaniem w sprawy społeczne i oddaniem się Rodzinie”.

Tak pisał w 2007 r. prof. Edward Breza we wprowadzeniu do Księgi Pamiątkowej dedykowanej prof. J.Trederowi z okazji 65. roku życia i 40-lecia pracy naukowej.

Pozwalam sobie moje wspomnienie rozpocząć właśnie od tego cytatu, gdyż nie znajduję trafniejszego i jednocześnie bardziej syntetycznego ujęcia w słowa tego, co sam czuję, myśląc o prof. Jerzym Trederze, z którym od kilkunastu lat miałem zaszczyt współpracować, a który po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w Wejherowie 2 kwietnia 2015 r.

Z pewnością powstanie wiele publikacji poświęconych prof. Trederowi, w tym także tych o charakterze wspomnieniowym, które ukażą wielowymiarowo zarówno jego osobowość, jak i imponujące dokonania na polu naukowym. Moje wspomnienie, choć nawiąże do najistotniejszych moim zdaniem faktów z życia śp. Profesora, dotyczyć będzie przede wszystkim okresu ostatnich szesnastu lat, gdy osobiście poznałem prof. Tredera, a szczególnie ostatnich dwunastu, gdy znajomość ta przekształciła się w trwałą współpracę i w autentyczną przyjaźń.

 

Droga naukowa Profesora

Gdy poznałem prof. Jerzego Tredera w roku 1999, był on już uznanym autorytetem naukowym, zaangażowanym w problematykę kaszubską w kręgach daleko wykraczających poza środowisko językoznawców.

Urodził się 14 kwietnia 1942 roku w Białej Rzece, dzisiejszej części Rumi, w rodzinie wielodzietnej. Jego rodzice, Anastazja z domu Młyńska i Władysław, przybyli w te strony z okolic Sierakowic w roku 1933. W latach 1949–1956 uczęszczał do szkoły podstawowej w Redzie i Białej Rzece, a następnie przez pięć lat do Liceum Pedagogicznego w Wejherowie. W roku 1962 rozpoczął studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Dyplom magistra filologii polskiej uzyskał w roku 1967 na podstawie pracy pt. Toponimia powiatu wejherowskiego, napisanej pod kierunkiem wówczas dra Huberta Górnowicza, którego uważał za swojego mistrza. W tym samym roku rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Języka Polskiego WSP w Gdańsku, a od 1970 r. – jako starszy asystent w Uniwersytecie Gdańskim. Pracę doktorską pt. Toponimia powiatu puckiego obronił 10 grudnia 1973 r. na Wydziale Humanistycznym UG. Jej promotorem był również H. Górnowicz, wówczas już doc. dr hab., twórca gdańskiej szkoły onomastycznej. W 1974 r. został adiunktem w Zakładzie Języka Polskiego UG. Rok później podjął badania nad nieznaną dotąd frazeologią kaszubską, ukazując ją na tle frazeologii polskiej i zachodniosłowiańskiej. W 1986 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Podstawą kolokwium habilitacyjnego była rozprawa Ze studiów nad frazeologią kaszubską, nagrodzona w następnym roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku 1992 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UG. Dwa lata później, 24 stycznia 1994 r., odebrał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy tytuł naukowy profesora. W roku 2002 został mianowany profesorem zwyczajnym UG. W 2013 r. przeszedł na emeryturę.

 

Jego badania i publikacje

Prof. Jerzy Treder posiada w swym dorobku niemal pięćset publikacji naukowych, w tym kilkanaście książek. Wchodzą w jego skład prace o trudnej do przecenienia wartości dla nauki oraz kultury kaszubskiej i polskiej. Gramatyka kaszubska, napisana przez niego razem z prof. E. Brezą, została nagrodzona jako podręcznik przez MEN w 1982 r. Odczytany i przygotowany do wydania z rękopisu utwór Tragedia o bogaczu i Łazarzu, z komentarzem językowym Profesora, został wręczony przez Rektora UG Janowi Pawłowi II w Sopocie w 1999 r. Opisany przez niego język kaszubskich translacji biblijnych ks. F. Gruczy, E. Gołąbka i o. A.R. Sikory OFM wyznaczył kierunek rozwoju kaszubszczyzny biblijnej. Niezwykle cenny Język kaszubski. Poradnik encyklopedyczny, którego był inicjatorem oraz autorem dwóch trzecich haseł, pozostaje ważnym źródłem podstawowej wiedzy o języku kaszubskim. Poradnik ten doczekał się dwóch wydań (2002, 2006). Znane są też jego prace leksykograficzne: redakcja Słownika polsko-kaszubskiego A. Labudy (1980) i dwutomowego Słownika polsko-kaszubskiego J. Trepczyka (1994). Był konsultantem naukowym Wielkiego Słownika polsko-kaszubskiego E. Gołąbka. Ostatnie dwie znaczące publikacje to Spòdlowô wiédzô ò kaszëbiznie z 2014 roku (jako wyd. II poszerzone) i przekład na kaszubski w książce Historia Kaszubów. Historiô Kaszëbów tekstu J. Borzyszkowskiego z 2015 r. Jego dokonania naukowe opiszą z pewnością w pełniejszym wymiarze specjaliści: językoznawcy, filolodzy, historycy. I choć on sam, krótko przed swoją śmiercią wyznał, że jego dorobek jest skromny, ale na pewno nie musi się go wstydzić, to przyjąć trzeba te słowa jako świadectwo skromności samego Profesora, a nie jako ocenę pozostawionej przez siebie spuścizny.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna prof. Tredera jest równie bogata, jak badawcza i piśmiennicza. Znane było jego zaangażowanie w sprawy społeczne, zwłaszcza te związane z popularyzacją kaszubszczyzny, oraz działalność w ZHP. Wszystkie te obszary aktywności prof. Tredera dostrzegane były przez środowiska, na rzecz których działał, i honorowane licznymi wyróżnieniami, nagrodami, odznaczeniami, poczynając od „Czerwonej Róży” przyznanej mu przez środowisko studenckie jeszcze jako studentowi, poprzez Medal Stolema w roku 1983, aż po Honorowe Wyróżnienie za Zasługi dla Województwa Pomorskiego i Medal Miasta Wejherowa w marcu 2015 r.

 

Nasza współpraca i nasze spotkania

Moje pierwsze spotkanie z prof. J. Trederem miało miejsce podczas sympozjum mariologicznego w Wejherowie w 1999 r., zorganizowanego w związku z koronacją Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, której dokonał kilka dni później Ojciec Święty Jan Paweł II na sopockim hipodromie. I choć po tym jak Profesor wygłosił referat, wymieniliśmy ze sobą zaledwie kilka zdań, to już w tak krótkim czasie dał się poznać jako człowiek niezwykle skromny, a przy tym solidnie wykonujący swoje zadanie i ściśle, bez zbędnych słów realizujący podjęty temat.

Czas naszej naukowej współpracy nastąpił kilka lat później. W roku 2003, po pierwszej edycji kaszubskiej Verba Sacra w Poznaniu – projektu poznańskiego reżysera Przemysława Basińskiego – gdy zrodził się pomysł o jej realizacji także w Wejherowie, doszło do pierwszych dłuższych rozmów dotyczących najpierw samego projektu Verba Sacra – Biblia kaszubska, a potem tłumaczenia ksiąg biblijnych z języków oryginalnych na kaszubski. Tą tematyką Pan Profesor był od pierwszych chwil szczerze zainteresowany i głęboko w nią zaangażowany. Chociaż już wcześniej, bo w roku 2001, prof. Treder zetknął się przekładem Ewangelii według św. Marka z języka greckiego na kaszubski mojego autorstwa, i wydał o nim fachową opinię, to jednak rzeczywista współpraca zarówno poprzez bezpośrednie rozmowy, jak i przez częsty kontakt e-mailowy, rozpoczęła się od roku 2003, i trwała nieprzerwanie niemalże do ostatnich dni życia Profesora. Odtąd bowiem każdy przetłumaczony przeze mnie fragment biblijny przechodził przez jego ręce i był nieraz szeroko omawiany podczas naszych spotkań w mieszkaniu Państwa Trederów. Mieszkanie to stało się dla mnie szybko nie tylko nowym, oryginalnym środowiskiem naukowym, miejscem wyjątkowych, głębokich, interesujących debat, ale dzięki obojgu małżonków – prawdziwym domem przyjaciół.

Nasze spotkania nie były monologiem: Profesor nie tylko ciekawie mówił, ale też uważnie słuchał. Reprezentowaliśmy przecież dwie różne dziedziny nauki, które tylko częściowo się ze sobą pokrywały. Profesor filologii stykał się już wcześniej z problematyką religijną, zwłaszcza biblijną, w literaturze kaszubskiej, wygłaszając referaty na temat historii kaszubskich tłumaczeń Pisma Świętego, a także angażując się w ocenę przekładów: tłumaczenia czterech Ewangelii dokonanego przez ks. Franciszka Gruczę z łaciny na kaszubski i całego Nowego Testamentu przez Eugeniusza Gołąbka z języka polskiego na kaszubski. Profesor odsłaniał przede mną nieznane mi dotąd obszary szeroko rozumianej problematyki kaszubskiej, z akcentem położonym oczywiście na kwestie językowe, a ja ze swej strony starałem się naświetlać realia czasów biblijnych i zwracać uwagę na ważkie w treści terminy biblijne. Pamiętam, z jakim zainteresowaniem słuchał, gdy wyjaśniałem mu teorię dwóch źródeł dotyczącą genezy Ewangelii synoptycznych, czy gdy wskazywałem mu, jakie znaczenie dla ustalenia autentycznego tekstu biblijnego miały odkrycia w grotach w Qumran. Stawiał wówczas wiele szczegółowych pytań. Wszystko to podporządkowane było jednemu celowi: jak najwierniejszemu i wyrażonemu w jak najpiękniejszej formie przekładowi Pisma Świętego, który byłby zrozumiały dla jak największej rzeszy Kaszubów. Z głęboką uwagą chłonąłem rozległą wiedzę Profesora, z każdą chwilą przekonując się, że mam przed sobą nie tylko wybitnego znawcę swojej dyscypliny naukowej, ale też człowieka wielkiej pasji, który swoim nieprzeciętnym, osobistym zaangażowaniem potrafi zapalać drugiego do swoich idei. Niezapomniane pozostaną spotkania, gdy prof. Treder z zapałem przedstawiał mi historię sporów o współczesny kształt kaszubszczyzny albo gdy dzielił się swoimi najnowszymi wynikami badań nad twórczością Floriana Ceynowy. Nie ukrywał, że publikując swoje ustalenia, nie zawsze spotykał się ze zrozumieniem i obiektywną, sprawiedliwą oceną. Nie brakowało mu jednak odwagi, by w sprawach ważnych podejmować merytoryczną dyskusję.

W 2005 r. po raz pierwszy włączył się bezpośrednio w wejherowską edycję Verba Sacra, opracowując i wygłaszając komentarz filologiczny do tekstów prezentowanych wówczas najstarszych kaszubskich tekstów biblijnych, sięgających roku 1586. Swoje wystąpienie rozpoczął słowami: „Rok temu głęboko przeżyliśmy w wejherowskiej Kolegiacie spotkanie z Ewangelią Dzieciństwa – w tłumaczeniu (...) z greki na kaszubski język literacki, głosowo przybliżonym – w pięknej oprawie muzycznej – przez wielką artystkę Panią Danutę Stenkę w jej domowej, gowidlińskiej kaszubszczyźnie. Byliśmy wewnętrznie poruszeni przyjmowaniem nowiny o narodzeniu Pana w mowie wyssanej przez nas z mlekiem matki, w mowie naszych pradziadów”. Komentarz językoznawczy na Verba Sacra w Wejherowie Profesor wygłosił potem jeszcze dwukrotnie, a przez jego korektę językową przeszły teksty biblijne przygotowane do wszystkich dotychczasowych prezentacji w kolegiacie wejherowskiej, a było ich do 2015 roku dwanaście. Gdy tylko mógł, uczestniczył w tych rokrocznych wieczorach biblijnych, dzieląc się potem swoimi refleksjami i jakże cennymi sugestiami. Bardzo już schorowany brał udział również w ostatniej edycji, 9 lutego 2015 r., wsłuchując się w kaszubski przekład Księgi Rodzaju, a dokładniej w dramatyczne dzieje Józefa, syna patriarchy Jakuba. Cieszyłem się, że mogliśmy razem wsłuchiwać się w Słowo Boże po kaszubsku, któremu w ostatnich dwunastu latach poświęcał tak wiele uwagi. W ostatnim e-mailu, który od Profesora otrzymałem w połowie lutego, napisał w przejmujący sposób, czym były dla niego lata naszej współpracy: „Verba Sacra 2015 przeżyłem mocno. I cieszę się, że Opatrzność nas w tej pracy nad przekładem kaszubskim połączyła”.

Poza przygotowaniami tekstów na kolejne edycje Verba Sacra, pracowaliśmy bardzo intensywnie nad przekładem czterech Ewangelii, Księgi Psalmów i Księgi Rodzaju. Wydanie czterech Ewangelii (Ewanielie na kaszëbsczi tołmaczoné), a później ich prezentacja w kościele Św. Trójcy w Gdańsku 20 września 2010 r., przy udziale wielu znamienitych gości, były dla nas wyjątkowymi przeżyciami. Z dużą radością przyjął też Profesor wydanie pierwszej w historii synopsy czterech Ewangelii po kaszubsku (Zestawienié synopticzné 2014), którego korekcie językowej poświęcił wiele serca. Wprawdzie znaczną część czasu naszych spotkań zajmowały kwestie ściśle złączone z kolejnymi translacjami, ale coraz częściej zaczęliśmy poszerzać tematykę naszych rozmów. Coraz większe zaufanie, którym siebie nawzajem darzyliśmy, zmieniało naszą znajomość w przyjaźń, przekładającą się na jeszcze bardziej owocną współpracę. Któregoś razu Profesor powiedział mi, że praca nad tekstami biblijnymi wniosła zupełnie nową jakość w jego życie. Przy innej okazji wyznał: „Wiesz, chyba w całym swoim życiu nie przeczytałem tyle tekstu Pisma Świętego, co przez te ostatnie dwanaście lat”. A na zakończenie ostatniej prezentacji Verba Sacra, 9 lutego 2015 r., powiedział: „Szkoda, że rozpoczęliśmy współpracę tak późno. Mielibyśmy już przetłumaczonych o wiele więcej ksiąg biblijnych”.

Jestem jednak przekonany, że nie zmarnowaliśmy czasu, który dała nam Opatrzność. Praca z prof. Trederem była zaszczytem, ale była też wielkim wyzwaniem. Niełatwo było dorównać mu w tempie pracy. Wymagania, które stawiał sobie, stawiał również swoim współpracownikom. Oczekiwał dotrzymywania ustalonych terminów, sam zawsze wywiązując się z nich bez zarzutu. Kładł duży nacisk na słowność, punktualność, dokładność. Sam pracował ponad miarę, skąpiąc sobie czasu na wypoczynek. Starając się wywiązywać z podjętych zobowiązań, dość szybko wypracowaliśmy styl naszej współpracy, który choć był nieco wyczerpujący, pozwalał nam na harmonijne, zgodne i jakże satysfakcjonujące realizowanie podejmowanych inicjatyw.

 

Twoje dobre czyny idą za Tobą

Profesor Treder zwykle realizował kilka projektów naukowych równocześnie. Większość ich jednak była pracą na rzecz innych, a jego udział nie polegał tylko na korekcie językowej, ale na istotnym wkładzie merytorycznym. W wielu publikacjach jego wkład zaznacza tylko lakoniczna informacja: „konsultacja i korekta językowa prof. Jerzy Treder”. A przecież za tą krótką wzmianką kryją się czasem miesiące ciężkiej, bezinteresownej pracy, czas poświęcony tak naprawdę innym, bez zabiegania o własną bogatszą bibliografię. Z pewnością wielu ludzi, nie tylko ja, zawdzięcza mu wykonanie licznych prac korektorskich, bezcennych godzin konsultacji, porad, inicjowania nowych dzieł.

O poważnej chorobie Profesora dowiedziałem się w lutym 2013 r., gdy nie pojawił się na edycji Verba Sacra w wejherowskiej kolegiacie. Chorobę i związane z nią cierpienie przyjął i znosił z wielką godnością. Nigdy nie usłyszałem od niego słowa skargi, użalania się nad sobą czy postawy, w której byłby choć cień buntu. Kreślił natomiast plany na przyszłość, włączając i mnie w projekty, które zamierzał z zapałem realizować. Choć w ostatnich rozmowach dyskretnie, coraz częściej dawał sygnały, że czasu pozostało mu już niewiele, to jak długo mógł, pracował ze świadomością, że należy przynajmniej najważniejsze prace sfinalizować. Podczas ostatniego publicznego wystąpienia 23 marca 2015 r. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej w Wejherowie, gdy został uhonorowany Medalem za zasługi dla Województwa Pomorskiego przez marszałka województwa Mieczysława Struka i Medalem Miasta Wejherowa przez władze miasta, powiedział, że udało mu się dokończyć prace, m.in. nad trzecim tomem Słownika E. Gołąbka, a także nad pełną, ostateczną korektą Księgi Rodzaju.

Wspomnienie o prof. Jerzym Trederze pragnę zakończyć przede wszystkim wyrażeniem wdzięczności Bogu za to, że pozwolił mi poznać tak prawego Człowieka, współpracować z tak wybitnym naukowcem i mieć w nim prawdziwego przyjaciela.

Kiedyś, po ukończeniu pracy nad jedną z Ewangelii napisał mi: „Mimo »zagonienia« i trochę zmęczenia – mogę chyba też mieć trochę satysfakcji, że uczestniczę w dobrej robocie”. Jurku, z pewnością można powiedzieć, że całe Twoje życiu było wierne „dobrej robocie”, a Twoje dobre czyny idą za Tobą (por. Ap 14,13) i dają świadectwo o Tobie nie tylko na ziemi.

 

o. Adam Ryszard Sikora OFM

 

 

Nasza polonistka Prof. Irena Wesołek

pełna wersja artykułu, którego obszerne fragmenty ukazały się w "Pomeranii" nr 2/2015

Jak nieprzeciętną osobowością, wybitną polonistką jest pani prof. Irena Wesołek, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży – wiedzą to uczniowie, którym dane było mieć z Nią lekcje języka polskiego. Żadna lektura ani opowieść nie przekaże potomnym obrazu nauczyciela tak życzliwego i pełnego dobroci, jakim jest nasza polonistka. W życiu jest niepoprawną optymistką, bo duszę ma jak poeta, otwartą na uroki tego świata. Za wartość naczelną uważa życie godziwe i przyjaźń z całym otoczeniem, środowiskiem swoich kolegów nauczycieli i uczniów. Pani prof. jest niezwykle odporna na odruchy zawiści, szanując cudze poglądy, choć nie zawsze się z nimi zgadzając.

Czytaj więcej: Prof. Irena Wesołek

Wybierzmy najważniejsze kaszubskie książki!

 

„Pomerania” organizuje wybór najważniejszych książek literackich w języku kaszubskim, od początków literatury kaszubskiej po dzień dzisiejszy. Prosimy zgłaszać książki napisane przeważająco w języku kaszubskim (ponad połowa objętości publikacji) z utworami w dowolnym gatunku literackim (również tłumaczenia na język kaszubski).

Taki wybór jest dla środowiska kaszubskiego ważny, jak sądzimy, z kilku powodów:

 

1. Przypomni klasyków literatury kaszubskiej (również współczesnych – żyjących) i wartościowe dzieła literackie lub zachęci do ich poznania.

2. Zarekomenduje książki w języku kaszubskim.

3. Pozwoli się dowiedzieć, jak zmieniają się gusta czytelników (wskazówka dla pisarzy, wydawców czy badaczy).

4. Pomoże tworzyć podstawę programową do badań literatury kaszubskiej.

5. Zapewni językoznawcom podstawę do badań najlepszego z języków literatury kaszubskiej (do słowników różnego rodzaju), według reguły, że to, co czytelnicy lubią czytać i do czego wracają, powinno być ich przedmiotem badań.

            Jeżeli chodzi o sam wybór, to zainteresowani powinni głosować na te książki, które ich zdaniem pozostawiły ślad zarówno w środowisku i kulturze kaszubskiej, jak i w ich świadomości.

            W każdym numerze „Pomeranii” wychodzącym w okresie głosowania, czyli od marca do grudnia 2015 roku, osoby znane w środowisku kaszubskim wymienią kilka pozycji książkowych, które dla nich miały szczególne znaczenie. W tym numerze jest to prof. Edward Breza.

Regulamin głosowania

1. Każda zainteresowana osoba może zagłosować TYLKO RAZ na 5 książek literackich wydanych w języku kaszubskim (proza, poezja, dramat, eseje, felietony, zbiory – również bajek, twórczości ludowej, tłumaczeń, także wydań równoległych – w języku kaszubskim i polskim itd.).

2. Osoby głosujące wysyłają swoje propozycje, podpisane imieniem i nazwiskiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub listownie, na adres: ul. Straganiarska 20–23, 80-837 Gdańsk (wypełniając kupon konkursowy wydrukowany w „Pomeranii” lub wypisując tytuły książek na kartce papieru bądź pocztówce) – do 1 października 2015 roku.

3. Zgłoszone książki powinny być poszeregowane od 1. do 5. miejsca.

4. Komisja powołana przez organizatora zbiera dane dostarczone przez czytelników, opracowuje je (odrzuca ewentualne nieważne głosy) i w numerze 1/2016 ogłasza wyniki głosowania na najważniejsze książki literackie w języku kaszubskim.

 

Kupon do głosowania

 

Głosuję na:

1................................................................

2................................................................

3................................................................

4................................................................

5................................................................

 

Imię i nazwisko: …................................................................................................................................

Pomorski Sejmik Krajoznawczy
„Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza"

            Uchwałą nr 514/XXV/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Pomorskiego ustanowił rok 2013 Rokiem Jezior Pomorza. Na zakończenie całorocznych działań władz samorządowych, instytucji i towarzystw oraz organizacji pozarządowych zorganizowany został w dniach 14 – 15 grudnia 2013 r. Pomorski Sejmik Krajoznawczy z cyklu Mijające krajobrazy Polski pod tytułem „Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza”. Organizatorami sejmiku były 4 ogólnopolskie towarzystwa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Liga Ochrony Przyrody i Polskie Towarzystwo Limnologiczne. Bezpośrednim inicjatorem i organizatorem sejmiku było Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK, reprezentowane przez Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa i Pomorską Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku. Sejmik zorganizowany został z udziałem Katedry Limnologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Honorowymi patronami sejmiku byli: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, prof. dr hab. JM Bernard Lammek, Rektor UG i Roman Bargieł, prezes Zarządu Głównego PTTK. Komitetem Organizacyjnym kierowali: Ryszard Józef Wrzosek - przewodniczący, Jacek Barańczuk - wiceprzewodniczący i Alicja Wrzosek - sekretarz Komitetu. Kierownictwo naukowe sprawowała prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, kierownik Katedry Limnologii Instytutu Geografii UG.

            W pierwszym dniu sejmiku, 14 grudnia 2013 r., odbyła się sesja naukowa na Uniwersytecie Gdańskim, a w drugim dniu, 15 grudnia 2013 r., zorganizowano wycieczkę na Pojezierze Kaszubskie. W sesji naukowej wzięło udział ponad 100 uczestników, reprezentujących UG, władze samorządowe i członkowie 4 towarzystw, które zorganizowały sejmik. Przed oficjalnym powitaniem uczestników sesji zabrał głos R. J. Wrzosek. Wprowadzenie przewodniczącego to krótka historia dot. Organizatorów i organizacji sejmików krajoznawczych.

W dobie aktywności społeczeństwa działa w naszym województwie ponad tysiąc różnych organizacji pozarządowych. Organizatorzy sejmiku to Ogólnopolskie Towarzystwa z długimi rodowodami. Najstarsze z nich to Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Korzeniami sięga 1873 r., kiedy powołano Towarzystwo Tatrzańskie, później jako Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a w 1906 r. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Polska była wówczas pod zaborami. Oba towarzystwa połączyły się w 1950 r. jako PTTK. W tym roku PTTK obchodzi 140 rocznicę powstania PTT. Polskie Towarzystwo Geograficzne powołano tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości - w 1918, a więc 95 lat temu. Natomiast Liga Ochrony Przyrody powstała w 1928 r., czyli 85 lat temu. Najmłodsze z Towarzystw - Polskie Towarzystwo Limnologiczne, powołano dopiero w 2001 r. w Toruniu. Jednym z celów sejmiku była integracja członów 4 Towarzystw, a także współpraca naukowców, krajoznawców i przyrodników oraz turystów, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. Od ponad 50 lat notujemy bliską współpracę między Polskim Towarzystwem Geograficznym a PTTK i później LOP, obecnie z Polskim Towarzystwem Limnologicznym. Wielu z uczestników sejmiku jest lub było jednocześnie członkami w kilku wymienionych Towarzystwach. Integracja Towarzystw to także wspólne działanie, głównie w zakresie edukacji krajoznawczej, przyrodniczej i ekologicznej, która zapisana jest w statutach w.w. Towarzystw.

R. J. Wrzosek podziękował patronom honorowym m.in. za wsparcie i pomoc w organizacji sejmików. Po raz trzeci spotkano się w tej auli UG i po raz trzeci JM Rektor UG prof. dr hab. Bernard Lammek, Marszałek Województwa Mieczysław Struk i Prezes ZG PTTK, obecnie Roman Bargieł udzielili nam swego wsparcia.

Uczestników obecnej sesji naukowej „Jeziora w krajobrazie i gospodarce Pomorza” powitali wspólnie prof. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska i Ryszard Józef Wrzosek. Pani profesor powitała oficjalnych gości z UG i władz samorządowych, m.in. prof. UG dr hab. Waldemara Surosza, Dziekana Wydziału Oceanografii i Geografii UG i Panią Marzenę Sobczak, Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i innych gości. Natomiast przewodniczący sejmiku powitał uczestników z 4 towarzystw, organizatorów sejmiku, m.in. Jerzego Krefta - Prezesa Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku, Lecha Zalewskiego – Prezesa Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku, Edwina Kozłowskiego, Honorowego Członka PTTK oraz innych przewodników turystycznych i instruktorów krajoznawstwa. Oficjalnego otwarcia sesji naukowej dokonał prof. Waldemar Surosz, życząc owocnych obrad. Podziękował on organizatorom sejmiku za przygotowanie bardzo interesującej sesji naukowej o jeziorach Pomorza.

Przed rozpoczęciem sesji odbyła się uroczystość dekoracji odznaczeniami honorowymi działaczy społecznych, głównie LOP. Na wniosek LOP odznaczenia „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymali:

- Izabela Niezgoda, nauczycielka V LO w Gdyni,

- Ryszard J. Wrzosek, geograf i geolog, działacz społeczny z Gdyni.

Odznaki wręczyła Pani Marzena Sobczak w towarzystwie Jerzego Krefft.

Złote Odznaki Honorowe LOP „Zasłużony dla Ochrony Przyrody” otrzymały nauczycielki z Gdyni, Grażyna Grabecka i Elżbieta Skowrońska.

Następnie rozpoczęły się obrady, które poprowadziła prof. E. Bajkiewicz-Grabowska wspólnie z R. J. Wrzoskiem. W pierwszej części sesji referaty przedstawili:

- Jeziora jako archiwa zmian środowiska – DAWID WEISBRODT

- Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior –MAGDALENA BOROWIAK

- Jeziora kartuskie: przykład degradacji środowiska wodnego i rezerwuar

 zanieczyszczeń (z filmem) – WOJCIECH TYLMAN

- Stan ekologiczny jezior województwa pomorskiego - ELŻBIETA BAJKIEWICZ-

 GRABOWSKA

Na zakończenie pierwszej części sesji przedstawiono film pt. „W toni Raduńskiego”

w reżyserii Katarzyny Sędek i produkcji Andrzeja Mielczarka. Następnie nastąpiła przerwa na kawę i herbatę oraz zwiedzenie wystawy fotograficznej , towarzyszącej sejmikowi.

W czasie przerwy uczestnicy narady obejrzeli wystawę fotograficzną, jaka była pokłosiem Pomorskiego Konkursu Fotograficznego „Jeziora w krajobrazie Pomorza”. Konkurs zorganizowała Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku.

Po przerwie na kawę i herbatę odbyła się druga część sesji naukowej w której wystąpili referenci z następującymi prezentacjami:

- Walory przyrodnicze, zagrożenia i ochrona jezior w parkach krajobrazowych województwa pomorskiego – MARCIN MILLER

- Jeziora i oczka w krajobrazie Nadleśnictwa Wejherowo -TOMASZ WICZANOWSKI

 - W krainie kaszubskich jezior – PAWEŁ RACZYŃSKI

- Podwodny świat kaszubskich jezior – JAROSŁAW SAMSEL

- Film pt. „Nie tylko Leniwe” w reżyserii Katarzyny Sędek

- Jeziora na znakowanych szlakach turystycznych Pomorza –

 RYSZARD JÓZEF WRZOSEK

- Jeziora w strefie Trójmiasta na trasie wędrówek pieszych - ALICJA WRZOSEK

- Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie –DARIUSZ BOROWIAK

Po referatach odbyła się ożywiona dyskusja, świadcząca o zainteresowaniach i odpowiedzialności wypowiadających się osób. Szczególną uwagę zwracano na zanieczyszczenia wód wielu jezior pomorskich i presji antropogenicznej. Przyjęto rezolucję dotyczącą poprawy obecnego stanu sanitarnego jezior, która przedstawiona zostanie Marszałkowi Województwa Pomorskiego.

            W drugim dniu sejmiku odbyła się wycieczka autokarowa na Pojezierze Kaszubskie, poprowadzili Alicja i Ryszard Wrzoskowie. Wzięło w niej udział 46 uczestników, głównie z PTTK i LOP. Wycieczka była dedykowana zmarłemu w marcu 2012 r. profesorowi Jerzemu Szukalskiemu, Członkowi Honorowemu PTG i PTTK. Na pierwszym postoju w Chmielnie oprowadzał nas miejscowy przewodnik Stanisław Klimowicz, geograf i nauczyciel z Chmielna. Najpierw zwiedziliśmy Muzeum Ceramiki Necla, gdzie właściciel zaprezentował pokaz pracy na kole garncarskim a potem oprowadził po muzeum. Uczestnicy kupili na pamiątkę miejscowe wyroby ceramiczne i udaliśmy się do miejscowego kościoła parafialnego, a potem na cmentarz. Na grobie profesora Jerzego Szukalskiego i jego żony złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapalając znicze. oddaliśmy hołd ich pamięci, Potem drogą kaszubską, wybudowaną w latach 1965 -1967 głównie dla celów turystycznych, pojechaliśmy w kierunku Ostrzyc. Po drodze zatrzymaliśmy się na dwóch punktach widokowych: Złota Góra i Jastrzębia Góra. Miejscem docelowym wycieczki była Stacja Limnologiczna UG w Borucinie. Tutaj po spożyciu gorącego posiłku i wypiciu kawy zapoznaliśmy się z działalnością stacji limnologicznej. Dr Kamil Nowiński, adiunkt Katedry Limnologii UG zapoznał nas z pomiarami i badaniami jezior, a mgr Sławomir Skierka oprowadził po ogródku meteorologicznym stacji i objaśniał zasady pomiarów parametrów pogody. Do Gdańska wróciliśmy po 8 godzinach poznawania centralnej części Pojezierza Kaszubskiego.

            Materiały z odbytego sejmiku będą opublikowane przez Organizatorów i udostępnione szerokiej opinii zainteresowanych instytucji, towarzystw i osób, uczestniczących w sejmiku.

 

Ryszard Józef Wrzosek

Komitet Organizacyjny Sejmiku

Przewodniczący

Joomla Templates - by Joomlage.com