Piszący w Starbieninie

 
Nie znaleziono zdjecia

2-3 czerwińca w starbienińsczi sedzbie KUL zeszlë sã przedstôwcowie nôwikszich kaszëbsczich mediów (jak chòcle „Pomerania”, Radio Kaszëbë, Radio Gduńsk, TTM). Célã tegò zéńdzeniô bëła wëmiana doswiôdczeniów i gôdkã na témã wiãkszi starë ò kaszëbiznã westrzód gazétników.

Òsoblëwim brzadã tegò zéńdzeniô bãdą repòrtaże napisóné pò kaszëbskù. Ùczãstnicë warkòwniów jachelë do czekawich placów ë lëdzy na nordze Kaszëb i na spòdlim zebrónëch materiałów przërëchtëją artikle do miesãcznika „Pomerania”.

To dlô mie baro wôżné doswiôdczenié. Czësto jinaczi zbiérô sã krótczé radiowé materiałë, a jinaczi wëzdrzi gôdkã z lëdzama, jeżlë mëslimë ò pisanim repòrtażu. Tuwò mùsz je pòswiãcëc wiãcy czasu, ale wiele lepi pòznôwô sã człowieka, jegò pòzdrzatczi, nawetka apartné słowa czë wseczëca – gôdô Adóm Hébel. Dlô mie równo wôżné jak ùczbã pisaniégò repòrtażów, bëła mòżlëwòta pòznaniô całégò karna lëdzy, chtërny chcą cos zrobic dlô kaszëbiznë. Cole mało mają òni wicy doswiôdczeniô w gazétnictwie jak jô, tej miôł jem starã òsoblëwie słëchac i wząc do se jich doradë – dodôwô Grégór Renusz.

Swòją wiédzą ò pisanim dzelëlë sã z ùczãstnikama m.jin. Pioter Dzekanowsczi – aùtor ksążków pò kaszëbskù i przédny redaktor Kuriera Bëtowsczégò, Bògùmiła Cirockô – zôstãpca przédnégò redaktora „Pomeranii” czë Duszan Pażdżersczi – badéra kaszëbiznë z Serbii.

Zéńdzenié dlô piszącëch pò kaszëbskù ùdało sã przërëchtowac dzãka dotacji z Minysterstwa Administracji i Cyfrizacji.

Fot. Maciej Stanke

D.M.

Wizytacjô pòsélcow

Na Kaszëbach warô wizytacjô Kòmisji Nôrodnëch i Etnicznëch Mniészëznów.

29.05 pòsélcowie òbezdrzelë nôprzód Mùzeùm Kaszëbsczégò Wësziwkù w Żukòwie, a pózni pòjachelë do Wieżëcë, gdze w sedzbie Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu gôdelë ò kaszëbsczich programach w pùblicznëch mediach i ùczbie kaszëbsczégò jãzëka w przedszkòlach, szkòłach i ùczbòwniach.

Na zéńdzenié przëjachôł téż przédny redachtor Radia Gduńsk Lech Parell, chtëren kôrbił ò przëtomnoscë kaszëbiznë na antenie. Jak pòdczorchnął, to prawie jegò radio je òstatnym pùblicznym medium, gdze òstałë jesz kaszëbsczé programë. Z rôczbë na zéńdzenié Kòmisji nie skòrzëstelë przedstôwcowie TVG, do jaczi pòsélcowie i jiny ùczãstnicë miele przërëchtowóné wiele pitaniów sparłãczonëch z wënëkiwanim kaszëbiznë z antenë.

Nôlëżnicë Kòmisji wësłëchelë téż głosów rozmajitich kaszëbsczich stowôrów i karnów, zajimającëch sã edukacją. Prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi przedstôwił jiwrë sparłãczoné z twòrzenim nowégò czerënkù – kaszëbsczi etnofilologie na Gduńsczim Ùniwerytece, a Pòmòrsczi Kùrator Elżbiéta Wasëlenkò przedstôwiła rapòrt z edukacyjnëch dobëców òstatnëch lat.

Pò skùńczony diskùsji pòsélcowie wëjachelë do Kòscérznë, gdze mają zaplanowóné wizytacjã w Przedszkòlim „Tęczowa Trójeczka” i w I LO miona J. Wëbicczégò, jedny z niewielnëch wëżigimnazjalnëch szkòłów, w chtërny młodzëzna ùczi sã kaszëbsczégò jãzëka.

41. „Rodnô mòwa”

Latosô „Rodnô mòwa” to ju 41. edicjô tegò recytatorsczégò kònkùrsu. Jurorama bëlë Eùgeniusz Prëczkòwsczi, ks. prof. Jón Perszon, Zbigórz Jankòwsczi, Tomôsz Fópka i Bòżena Ùgòwskô. Dzysdnia wszëtcë tak pò prôwdze gôdają ju bëlną lëteracką kaszëbizną. Nie dô sã zmerkac, z jaczégò partu Kaszëb pòchòdzą. Wëjątkã je norda, gdze bëlaczenié wcyg je żëwé – gôdô E. Prëczkòwsczi. I prawie nordowi recytatorzë nôbarżi widzelë sã òbsądzëcelóm i pòzeszłim òbzérôczóm. Jesmë òsoblëwie rôd z wëśtãpów nômłodszich ùczãstników, bò wszëtcë bëlë bëlno przëszëkòwóny. Òkróm te, wësokô rówizna bëła w kategòrii wëżigimnazjalnëch szkòłów i westrzód ùstnëch. Szkòda leno, że wëstąpiło tuwò tak mało recytatorów – dodôwô przédnik latoségò karna jurorów.

A hewò wszëtcë dobiwcowie latosy „Rodny mòwë”:

Kat. przedszkòlnô i klasë „0”

I – Wiktoria Dalekô
II – Paweł Bùdda
III – Ana Szenwald

Kl. I–III

I – Magdaléna Malotka-Trzebiatowskô
II – Juliô Lessnaù, Agnészka Leszczëńskô
III – Wòjcech Przëtarsczi, Mariô Witos

Kl. IV–VI

I – Kamila Kònkòl
II – Marta Lidzbarskô, Judita Romahn
III – Alicjô Czarnowskô

Gimnazja

I – Krësztof Radtke
II – Wiktoria Kòzykòwskô
III – Małgòrzata Lange

Wëżigimnazjalné szkòłë

I – Karól Barzowsczi
II – Klaùdiô Kòpczëńskô
III – Edita Darżnik, Andżelina Kòspat-Pawłowskô

Ùstny recytatorzë

I – Pioter Skrzëpkòwsczi
II – Alicjô Szopińskô
III – Mariô Balcerak, Katarzëna Markòwskô

Joomla Templates - by Joomlage.com