Listopadowy numer „Pomeranii” + prezent dla czytelników - płyta z bajkami kaszubskimi!

II Reklama – Radio Gdańsk, prenumerata Pomeranii, Telewizja TTM
III Nôpiãkniészé kaszëbsczé òpòwiôstczi dlô dzecy
IV Reklama - Energa

2. Od redaktora

„Cëchòsc òsta pò Ce” – tak rumski poeta Michał Pieper zaczyna wiersz, w którym wspomina swojego ojca. Taka cisza pozostała w naszych uszach i sercach po śmierci wielu zasłużonych Pomorzan.
W listopadowym numerze „Pomeranii” wspominamy Wojciecha Kiedrowskiego, który właśnie w tym miesiącu obchodziłby 75. urodziny. Nasze pismo zawdzięcza mu bardzo wiele, a niejeden kaszubski działacz z dumą przyznaje, że bez Wòjka nigdy nie pokochałby tak mocno tego regionu, kultury i języka.
Cisza trwa w nas także po odejściu Jana Drzeżdżona. Na szczęście, jeszcze 20 lat po śmierci, wciąż przemawia do nas swoimi utworami. Jeden z nich, „Stôri młin”, prezentujemy naszym Czytelnikom jako zapowiedź książki z wybranymi baśniami tego wybitnego pisarza, która już wkrótce trafi do księgarń.
25 listopada minie 30 lat od śmierci księdza Bernarda Sychty. Autora Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej oraz Słownictwa kociewskiego przypomnimy w grudniowej „Pomeranii”.
Bolesnych pożegnań nie zabrakło również w tym roku. Nie sposób wymienić wszystkich, bo właściwie w każdej części Pomorza odszedł ktoś zasługujący na szczególną pamięć i podziękowania za pracę na rzecz naszego regionu.
Dla Kaszubów w Sopocie świat już nie będzie taki sam bez ich duszpasterza – księdza Stanisława Dułaka. Ksiądz Prałat bardzo chciał odprawić mszę świętą z okazji Zjazdu Kaszubów w swoim mieście. Niestety, zmarł zaledwie 9 dni wcześniej.
Kolejnej straty doświadczyła „Pomerania”. Po ubiegłorocznym odejściu wspomnianego już Wojciecha Kiedrowskiego, w tym roku pożegnaliśmy Zbigniewa Gacha, świetnego reportera i wieloletniego współpracownika naszego pisma.
Kaszubscy muzycy wciąż nie mogą uwierzyć, że już nigdy nie zagrają z Lubą Sędzickim, który w ostatnich latach życia związał się szczególnie z zespołem Fucus.
Z pewnością nie tylko w Ustce cëchòsc zapanowała z powodu śmierci pisarza Mariana Majkowskiego, który swoim mottem życiowym uczynił słowa: „Każdy miał swój dzień pierwszy i będzie miał swój dzień ostatni, nie zmarnujmy biegnącego między nimi czasu”.
Dariusz Majkowski

 

Czytaj więcej: Listopadowy numer „Pomeranii”

Kaszëbskô bazylika nad Missisipi

9 rujana winońsczi kòscół sw. Stanisława Kòstczi òficjalno òstôł dwigniony do miona bazyliczi mniészi. Specjalną mszã swiãtą òdprawilë biskùpi John Quinn, Bernard Harrington i Thomas Hargesheimer. Dlô miéstnëch Kaszëbów (w miesce żëje jich pôrã tësąców i są drżéniã tamti Pòlonie) to béł baro wôżny dzéń. Kò parafiô sw. Stanisława założëlë jich przódkòwie w 1871 r. Në na zôczątkù pòstawilë le małi kòscółk (1873 r.), jaczi pò 10 latach pòwiãkszëlë, bò do miasta dowcygało wiãcy a wiãcy Pòlôchów. Chùtkò i ten béł za małi. Tak tej w 1893 r. probòszcz Antón Klawiter zabédowôł pòdzelenié parafie abò bùdacjã nowégò, wiôldżégò kòscoła. Winończicë webrelë to drëdżé.

Dzysôdniowô swiãtnicã starą parafianów wëswiãcëlë w 1895 r. Nôpierwi równak rozjãlë stôri kòscół, a msze swiãté ksãża zaczãlë òdprawiac w kòscele sw. Jana, jaczi słëchôł czesczim imigrantóm. Pózni, żebë òbszczãdzëc dëtka, jaczi mùszelë płacëc za tã pachtã, przënieslë òdprawianié do parafialny szkòłë sw. Stanisława, gdze téż pòstawilë małą drzewnianą zwónnicã. W séwnikù 1894 r. pòdpiselë ùmòwã na bùdowanié z firmą Wsilewski&Hall Construction z Minneapolis (stolëca Minnesotë). Nowi sw. Stanisłôw miôł szlachòwac za jednym òd kòscołów w Chicago. Robòtë rëgnãłë w rujanie. Zaczãlë òd wmùrowaniô srąbnégò kama, w jaczi òkróm gazétów, w jaczich pisalë ò bùdacji, włożëlë złoté i strzébné dëtczi, a téż pòłdolarowkã i dwa pòlsczé grosze 150 lat stôré.

Robòtë szłë w szëk, kò zdarzało sã téż nieszczescé. W lëstopadnikù z wiżawë spôdł Francëszk Lacek. Tak so pòtrzôskôł czaszkã, że pò pôrã dniach ùmarł. Në, kùńc kùńców wësokô na wiãcy jak 52 m swiãtnica wëapartniła sã na winońsczim widnikù, i jesz dzysô je jã widzec z daleka.

Tec sw. Stanisłôw to nié leno bùdink. To pòspólnota, chtërna mô starã ò wiarã i swòje pòlskò-kaszëbsczé kòrzenie. Stądka wëszło wiele ksãżi i zôkònnëch sostrów. Òd zôczãtkù pòdskacała pòlskò-kaszëbską swiãdã w pôłniowi Minnesoce.

Jednym òd parafianów béł doch sóm Herónim Derdowsczi, ù nas znóny òsòblëwie z leżnoscë Ò Panu Czôrlińsczim, a nad Mississippi jakno przédny redaktór gazétë „Wiarus”. Z parafie pòchòdzy téż ks. Paùl Bréza, załóżca Polish Museum, człowiek, jaczi zwënégòwôł pòdpisanié drëszny ùmowë Bëtowò – Winona.

P.D.

Nowi biskùp w Pelplënie

Ks. biskùp Riszard Kasyna mô 55 lat, je doktorã cywilnégò i kanonycznégò prawa. Biskùpią sakrã przëjimnął w 2005 r. w Mariacczi Bazylice we Gduńskù. Jakò swòje zawòłanié przëjimnął słowa “In veritate et caritate” (“W prôwdze i w miłoce”). Ingres nowégò òrdinariusza do pelplińsczi katedrë òdbãdze sã 8 gòdnika.

Ks. bp Riszard Kasyna zastapi ùmarłégò latos Jana B. Szlagã, chtëren béł pierszim biskùpã jistniejący 20 lat diecezji. Do czasu ingresu administratorã w Pelplënie mdze pòmòcniczi biskùp Wiesłôw Smigiel.

D.M.

Żëczbë dlô szkólnëch

 
 
Nie znaleziono zdjecia
Szkólny kaszëbsczégò jãzëka òb czas latosy kònferencji w Słëpskù

Z leżnoscë Dnia Nôrodny Edukacji wszëtczim szkólnym, a òsoblëwie tim, co zajimają sã ùczenim kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach, ùczbòwniach i na rozmajitëch kùrsach, żëczimë wiele cerplëwòtë, ùczniów chãtnëch do robòtë, zdrowiégò i „dobrégò dëtka”.

A mòcë do robòtë niech dodôwô Wóm swiądã, że prawie dzãka Wami przińdné pòkòlenia bãdą w sztãdze zrobic z Pòmòrzô jesz mòcniészi i bòkadniészi region.

Joomla Templates - by Joomlage.com