Piszący w Starbieninie

 
Nie znaleziono zdjecia

2-3 czerwińca w starbienińsczi sedzbie KUL zeszlë sã przedstôwcowie nôwikszich kaszëbsczich mediów (jak chòcle „Pomerania”, Radio Kaszëbë, Radio Gduńsk, TTM). Célã tegò zéńdzeniô bëła wëmiana doswiôdczeniów i gôdkã na témã wiãkszi starë ò kaszëbiznã westrzód gazétników.

Òsoblëwim brzadã tegò zéńdzeniô bãdą repòrtaże napisóné pò kaszëbskù. Ùczãstnicë warkòwniów jachelë do czekawich placów ë lëdzy na nordze Kaszëb i na spòdlim zebrónëch materiałów przërëchtëją artikle do miesãcznika „Pomerania”.

To dlô mie baro wôżné doswiôdczenié. Czësto jinaczi zbiérô sã krótczé radiowé materiałë, a jinaczi wëzdrzi gôdkã z lëdzama, jeżlë mëslimë ò pisanim repòrtażu. Tuwò mùsz je pòswiãcëc wiãcy czasu, ale wiele lepi pòznôwô sã człowieka, jegò pòzdrzatczi, nawetka apartné słowa czë wseczëca – gôdô Adóm Hébel. Dlô mie równo wôżné jak ùczbã pisaniégò repòrtażów, bëła mòżlëwòta pòznaniô całégò karna lëdzy, chtërny chcą cos zrobic dlô kaszëbiznë. Cole mało mają òni wicy doswiôdczeniô w gazétnictwie jak jô, tej miôł jem starã òsoblëwie słëchac i wząc do se jich doradë – dodôwô Grégór Renusz.

Swòją wiédzą ò pisanim dzelëlë sã z ùczãstnikama m.jin. Pioter Dzekanowsczi – aùtor ksążków pò kaszëbskù i przédny redaktor Kuriera Bëtowsczégò, Bògùmiła Cirockô – zôstãpca przédnégò redaktora „Pomeranii” czë Duszan Pażdżersczi – badéra kaszëbiznë z Serbii.

Zéńdzenié dlô piszącëch pò kaszëbskù ùdało sã przërëchtowac dzãka dotacji z Minysterstwa Administracji i Cyfrizacji.

Fot. Maciej Stanke

D.M.

Wizytacjô pòsélcow

Na Kaszëbach warô wizytacjô Kòmisji Nôrodnëch i Etnicznëch Mniészëznów.

29.05 pòsélcowie òbezdrzelë nôprzód Mùzeùm Kaszëbsczégò Wësziwkù w Żukòwie, a pózni pòjachelë do Wieżëcë, gdze w sedzbie Kaszëbsczégò Lëdowégò Ùniwersytetu gôdelë ò kaszëbsczich programach w pùblicznëch mediach i ùczbie kaszëbsczégò jãzëka w przedszkòlach, szkòłach i ùczbòwniach.

Na zéńdzenié przëjachôł téż przédny redachtor Radia Gduńsk Lech Parell, chtëren kôrbił ò przëtomnoscë kaszëbiznë na antenie. Jak pòdczorchnął, to prawie jegò radio je òstatnym pùblicznym medium, gdze òstałë jesz kaszëbsczé programë. Z rôczbë na zéńdzenié Kòmisji nie skòrzëstelë przedstôwcowie TVG, do jaczi pòsélcowie i jiny ùczãstnicë miele przërëchtowóné wiele pitaniów sparłãczonëch z wënëkiwanim kaszëbiznë z antenë.

Nôlëżnicë Kòmisji wësłëchelë téż głosów rozmajitich kaszëbsczich stowôrów i karnów, zajimającëch sã edukacją. Prof. Cezari Òbracht-Prondzyńsczi przedstôwił jiwrë sparłãczoné z twòrzenim nowégò czerënkù – kaszëbsczi etnofilologie na Gduńsczim Ùniwerytece, a Pòmòrsczi Kùrator Elżbiéta Wasëlenkò przedstôwiła rapòrt z edukacyjnëch dobëców òstatnëch lat.

Pò skùńczony diskùsji pòsélcowie wëjachelë do Kòscérznë, gdze mają zaplanowóné wizytacjã w Przedszkòlim „Tęczowa Trójeczka” i w I LO miona J. Wëbicczégò, jedny z niewielnëch wëżigimnazjalnëch szkòłów, w chtërny młodzëzna ùczi sã kaszëbsczégò jãzëka.

Joomla Templates - by Joomlage.com